+45 48 17 62 82 info@camae.dk

Dansk/Daglig Dosis 1 – 9

dd-forside

Daglig dosis 1 er den anden bog i serien Daglig dosis, der indeholder bøger til brug i skriftlig fremstilling og retstavning på 0-9. klassetrin.
Daglig dosis 1 fortsætter arbejdet på staveudviklingens første trin, hvor hovedvægten ligger på lydanalise og lydsyntese – at lære eleverne at op-dele talesproget i enkeltlyde og forbinde disse til de relevante bogstaver – og bogens mål er at bringe eleverne et godt stykke videre på vejen med at kunne stave lydrette ord korrekt.I Daglig dosis 1 får eleverne en systematisk gennemgang af bogstaverne og deres lyde i forskellige sammenhænge.
Man skal lære at stave for at kunne skrive, og man lærer at skrive ved at skrive. Det er derfor vigtigt, at eleverne får mulighed for at skrive så meget som muligt, og børn vil gerne skrive. Når de først har opdaget skriftsprogets anvendelighed som kommuniukationsmiddel, åbner der sig en helt ny verden.
Daglig dosis skrivebogen – grundskrift er beregnet til skriveundervisningen i 0. og/eller 1. klasse. Bogen giver eleverne en grundig indføring i grundskrift, herunder:

Bogstavernes form og højde
Bogstavernes skrivevej
Kreativ træning
Meningsfuld anvendelse
Hensigtsmæssig skrivestilling

Bogen introducerer de store og små bogstaver. Der arbejdes med bogstavernes form, skrivevej og højde. Eleverne bliver øvet i dels at skrive bogstaverne enkeltvis og dels at skrive dem i ordmæssige sammenhænge. For hvert bogstav suppleres med en række tegne- og/eller farveøvelser, hvis formål det er at træne elevernes finmotorik og opøve de rigtige bevægelsesmønstre.

Daglig dosis 2 er beregnet til retstavning og sproglære på 2. klassetrin. Bogen fortsætter indlæringen fra Daglig dosis 1 på staveudviklingens første trin, og bringer eleverne et godt stykke ind i andet trin.
Daglig dosis 2 tager sit udgangspunkt i det fonematiske princip og søger at videreudvikle elevernes færdigheder i lydanalyse og lydsyntese.
I bogen kommer eleverne til at arbejde systematisk med en lang række bogstavkombinationer, der alle indgår i relevante ordmæssige sammenhænge.
Daglig dosis 2 indeholder mange større og mindre skriveøvelser, og der er til hver øvelse et oplæg, der både skal inspirere eleverne og give dem den nødvendige faglige støtte.
Med Daglig dosis 2 som udgangspunkt vil det være muligt at supplere med masser af skriveøvelser i kladdehæftet. Jo mere vores elever skriver, jo bedre bliver de til at skrive.

Ny Daglig dosis 3 er som de øvrige i serien på 64 sider og er beregnet til undervisningen i skriftlig fremstilling, sproglære og retstavning på 3. klassetrin.
I skriftlig fremstilling introduceres en række for alderstrinnet relevante genrer på en spændende måde med masser af kreative illustrationer, der givet vil fremme elevernes lyst til at skrive.
Ny Daglig dosis 3 indeholder en grundig gennemgang af de vigtigste ordklasser og deres bøjninger. Stavetræningen tager sit udgangspunkt i staveudviklingens 3. trin, hvor hovedvægten lægges på lydfølgeregler.

Ny Daglig dosis 4 bygger videre på indlæringen fra seriens foregående titler og er beregnet til undervisningen i skriftlig fremstilling, sproglære og retstavning på 4. klassetrin.
De formelle færdigheder læres bedst, hvis træningen er knyttet til hele og meningsfyldte tekster og gerne tekster, som eleverne selv producerer.
I skriftlig fremstilling arbejder vi videre med relevante genrer, og der er i opgavernes udformning lagt stor vægt på at stimulere elevernes skrivelyst.
I Ny Daglig dosis 4 får eleverne en grundig gennemgang af div. ordklasser og deres bøjninger, og via arbejdet med sætningsanalyser bibringes eleverne en yderligere sproglig forståelse. Staveindlæringen fortsættes på staveudviklingens tredje og fjerde trin.

Daglig dosis 5 er udarbejdet med baggrund i Fælles Mål fra Undervisningsministeriet. Systemet bygger videre på indholdet i Ny Daglig dosis 4 og dd-indholdbestår af bøgerne:
Daglig dosis 5 – skriftlig fremstilling og sproglære, der indeholder en systematisk sproglære og en grundig vejledning med tilhørende øvelser i at skrive tekster inden for en lang række forskellige genrer.
Daglig dosis 5 – retstavningsøvelser der indeholder 15 øvesæt hver med en tekstside, 2 øvesider og en udfyldningsside. De enkelte sæt giver mulighed for differentierede krav til retstavning.
Sættene er samlet i tre temaer, der kan danne baggrund for samtale og debat i klassens tid.
De to bøger lægger op til et parallelt forløb, men kan uden problemer benyttes uafhængigt af hinanden.

Daglig dosis 6 bygger videre på indholdet i Daglig dosis 5. Sammen dækker bøgerne målene for skriftlig dansk på sjette klassetrin, som de fremgår af Fælles Mål fra Undervisningsministeriet.
Daglig dosis 6 – skriftlig fremstilling og sproglære fortsætter den systematiske sproglære og genreskrivning. Bogen vil bibringe eleverne en større sproglig bevidsthed, øgede færdigheder i at skrive korrekt, flere muligheder for at udtrykke sig skriftligt samt metoder, inspiration og ikke mindst lyst til at skrive.
Daglig dosis 6 – retstavningsøvelser indeholder som forgængeren 15 øvesæt hver med en tekstside, to øvesider og en udfyldningsside.
De enkelte sæt giver mulighed for at arbejde med differentierede krav til retstavning. Teksterne er hentet fra emneområder, der vil kunne fange elevernes interesse og give anledning til samtale og debat.
Bøgerne kan benyttes uafhængigt af hinanden; men der er i udarbejdelsen lagt op til et parallelt forløb, idet der i skriftlig fremstilling og sproglære løbende henvises til relevante retstavningsøvelser.

Daglig dosis 7 er beregnet til undervisningen i skriftlig fremstilling og sproglære på 7. klassetrin.
Daglig dosis 7 vil bibringe eleverne:
En større sproglig bevidstgørelse.
Øgede færdigheder i at skrive korrekt.
Flere muligheder for at udtrykke sig skriftligt.
Metoder til at kunne overskue og skrive tekster.
Inspiration og lyst til at skrive.
Bogen tilgodeser delmålene for den skriftlige del af danskundervisningen, som de fremgår af Fælles Mål 2009 fra Undervisningsministeriet.
Daglig dosis 7 består af to dele: skriftlig fremstilling og sproglære.
Todelingen giver eleverne et samlet overblik over hvert hovedområde. Indholdet er inddelt i mindre kapitler, der gør det let at surfe rundt i bogen og derved skabe variation i undervisningen.
Skriftlig fremstilling Daglig dosis 7 giver eleverne en grundig og meget struktureret indføring i en lang række
genrer. Arbejdet med de mange tilhørende opgaver lægger op til at eleverne gensidigt inspirerer hinanden.
Sproglære Daglig dosis 7 indeholder en systematisk og fyldestgørende sproglære.
Der er overalt lagt megen vægt på den praktiske anvendelse af sproglæren, således at eleverne får udvidet deres sproglige bevidsthed, bliver bedre til at udtrykke sig i et korrekt sprog og opnår en større viden og forståelse for retstavningens logiske sammenhænge.

Daglig dosis 8 er beregnet til undervisningen i skriftlig fremstilling, læsning og sproglære på 8. klassetrin.
Daglig dosis 8 vil bibringe eleverne:
En større sproglig bevidstgørelse.
Øgede færdigheder i at skrive korrekt.
Flere muligheder for at udtrykke sig skriftligt.
Metoder til at kunne overskue og skrive tekster.
Redskaber til at optimere læseforståelsen.
Inspiration og lyst til at skrive.
Bogen tilgodeser delmålene for den skriftlige del af danskundervisningen, som de fremgår af Fælles Mål 2009 fra Undervisningsministeriet.
Daglig dosis 8 består af fire dele: skriftlig fremstilling, læsning, sproglære og øvesæt.
Inddelingen giver eleverne et samlet overblik over hvert hovedområde.
De enkelte områder er inddelt i mindre kapitler, der gør det let at surfe rundt i bogen og derved skabe variation i undervisningen.
Bogen sluttes af med 3 øvesæt, der enten kan benyttes som supplerende materiale eller som testopgaver.
Skriftlig fremstilling Daglig dosis 8 giver eleverne en grundig og meget struktureret indføring i skriftlig kommunikation, herunder en videreførsel og udbygning af kendskabet til div. genrer. De teoretiske gennemgange følges op af en lang række tilhørende opgaver, der lægger op til, at eleverne gensidigt inspirerer hinanden.
Læsning Daglig dosis 8 giver eleverne indsigt i forskellige læsestrategier, så de bliver i stand til at vælge den bedst anvendelige afhængig
af formålet med læsningen. En række velvalgte værktøjer øger elevernes mulighed for at optimere deres læseforståelse.
Sproglære Daglig dosis 8 indeholder en overbygning på den grundige og meget systematiske gennemgang eleverne tidligere er blevet præsenteret for. Der bliver suppleret med gennemgang og øvelser inden for en lang række hhv. sproglige og retstavningsmæssige områder, der erfaringsmæssigt ofte kan give anledning til problemer.
Der er overalt lagt megen vægt på den praktiske anvendelse af sproglæren, således at eleverne får udvidet deres sproglige bevidsthed, bliver bedre til atdd9-forside udtrykke sig i et korrekt sprog og opnår en større viden og forståelse for retstavningens logiske sammenhænge.

Daglig dosis 9 er beregnet til undervisningen i skriftlig fremstilling, læsning og sproglære på 9. klassetrin.
Daglig dosis 9 vil bibringe eleverne:
En større sproglig bevidstgørelse.
Øgede færdigheder i at skrive korrekt.
Flere muligheder for at udtrykke sig skriftligt.
Metoder til at kunne overskue og skrive tekster.
Redskaber til at optimere læseforståelsen.
Inspiration og lyst til at skrive.
Bogen tilgodeser delmålene for den skriftlige del af danskundervisningen, som de fremgår af Fælles Mål 2009 fra Undervisningsministeriet.
Daglig dosis 9 består af fire dele: skriftlig fremstilling, læsning, sproglære og øvesæt.
Inddelingen giver eleverne et samlet overblik over hvert hovedområde.
De enkelte områder er inddelt i mindre kapitler, der gør det let at surfe rundt i bogen og derved skabe variation i undervisningen.
Bogen sluttes af med 3 øvesæt, der enten kan benyttes som supplerende materiale eller som testopgaver.
Skriftlig fremstilling Daglig dosis 9 giver eleverne en grundig og meget struktureret indføring i skriftlig kommunikation, herunder en videreførsel og udbygning af kendskabet til div. genrer. De teoretiske gennemgange følges op af en lang række tilhørende opgaver, der lægger op til, at eleverne gensidigt inspirerer hinanden.
Læsning Daglig dosis 9 giver eleverne indsigt i forskellige læsestrategier, så de bliver i stand til at vælge den bedst anvendelige afhængig
af formålet med læsningen. En række velvalgte værktøjer øger elevernes mulighed for at optimere deres læseforståelse før, under og efter læsningen.
Sproglære Daglig dosis 9 indeholder en overbygning på den grundige og meget systematiske gennemgang eleverne tidligere er blevet præsenteret
for. Der bliver suppleret med gennemgang og øvelser inden for en lang række hhv. sproglige og retstavningsmæssige områder, der erfaringsmæssigt ofte kan give anledning til problemer.
Der er overalt lagt megen vægt på den praktiske anvendelse af sproglæren, således at eleverne får udvidet deres sproglige
bevidsthed, bliver bedre til at udtrykke sig i et korrekt sprog og opnår en større viden og forståelse for retstavningens logiske sammenhænge.

Hvis du har lyst til at se bøgerne